Geheimhoudingsverklaring

 

B.I.S.O.’65 gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens en verwacht dat ook van diegenen die actief zijn binnen de vereniging. Daarom geldt voor hen een geheimhoudingsverklaring.

 • Naam………………………………... is als
 • Bestuurslid
 • Vrijwilliger
 • Begeleider

 actief bij B.I.S.O.’65 (verder: vereniging).

Met het ondertekenen van deze verklaring verklaar ik, ……………………………. : (naam)
 

 1. dat ik geheimhouding in acht neem over alle bijzonderheden die ik bij mijn inzet voor de vereniging over de vereniging, haar leden en andere relaties van de vereniging te weten ben gekomen. Het is mij verboden deze informatie op welke manier dan ook met derden direct of indirect te delen;
   
 2. dat het hierbij gaat om informatie waarvan ik het vertrouwelijke karakter ken of redelijkerwijs kan vermoeden. Dit geldt in elk geval, maar niet uitsluitend, voor (persoons)gegevens;
   
 3. dat deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van mijn inzet voor de vereniging;
   
 4. dat ik bij het einde van mijn actieve inzet voor de vereniging alle eigendommen, correspondentie, aantekeningen, tekeningen, (elektronische) informatiedragers en andere zaken die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging inlever bij het bestuur van de vereniging. Ook alle (digitale) gegevens die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging draag ik op dat moment over aan het bestuur van de vereniging. Na overdracht verwijder ik deze gegevens definitief en niet traceerbaar;
   
 5. dat bij overtreding van deze verklaring tijdens mijn inzet voor de vereniging de vereniging mijn inzet met onmiddellijke ingang mag beëindigen;
   
 6. Aansprakelijkheid
  6.1. De ontvangende partij is ten volle aansprakelijk voor alle schade die de verstrekkende partij lijdt als gevolg van een schending van de geheimhoudingsplicht van vertrouwelijke Informatie.
  6.2. Onder schade wordt hier mede verstaan gederfde omzet en winst, gemiste inkomsten, boetes en schadevergoedingen die de verstrekkende partij aan derden moet betalen van wie bepaalde Vertrouwelijke Informatie afkomstig is.

 

Naam:    ….……………………………………              Handtekening: ….……………………………………………

Datum   ………………………………………..                                                                                                     

LET OP: Als ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar moet deze verklaring ook door een ouder of voogd ondertekend worden.

Naam ouder/voogd                            ….…………………………………………………

Handtekening ouder/voogd               ….…………………………………………………